Clubreglement

printversie

Doel:

Het doel van de club is het organiseren van samenkomsten van gelijkgezinden om onze theoretische en praktische kennis over whisky op een gezellige manier uit te breiden. De club is verder commercieel, sociaal en politiek neutraal.

Alcohol en de wet:

De geserveerde whisky is als studiemateriaal te beschouwen en een tasting mag in geen opzicht als een op consumptie gerichte drankgelegenheid beschouwd worden. Ieder lid is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en zijn effecten en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van eigen fysieke mogelijkheden. Ieder lid verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig of beter nog door het voorzien van een BOB.
Wij herinneren onze leden aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap.
Wij wensen ook duidelijk te stellen dat de club, noch haar leden op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering omwille van het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van intoxicatie.
Er is dus geen verzekering van de club, noch voor schade aan leden, noch voor schade aan derden.
Met andere woorden: ieder lid is 100% zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Door het ondertekenen van dit reglement geeft ieder lid aan dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig beschouwd mag worden. Noch de club, noch het bestuur, noch andere leden kunnen aansprakelijk gesteld worden. Iedere deelname aan een activiteit is op eigen risico.
Ieder lid verklaart zich hiermee akkoord door het onderschrijven van dit reglement. Ieder niet-lid dat inschrijft op een clubactiviteit verklaart zich hiermee akkoord door het inschrijven op een clubactiviteit waarbij er verwezen wordt naar dit reglement op de clubwebsite.
naar boven

Verantwoordelijkheid:

Ieder lid draagt dus steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon. Door het ondertekenen van dit reglement verklaart ieder lid ook dat het bestuur enkel aansprakelijk is voor het effectief presteren van de geafficheerde tasting. Het vervoer van en naar, en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit, valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar bestuur. Indien leden van de club elkaar buiten de officiële activiteiten ontmoeten is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden. De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.
naar boven

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een welldressed drammaster, een webmaster, een secretaris, een chef catering en een adviseur. Het bestuur beslist zelf over het aantal bestuursleden en hun mandaten. Bestuurlijke beslissingen kunnen enkel genomen worden op een bestuursvergadering waar meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Voorstellen worden aanvaard mits een meerderheidsgoedkeuring van de aanwezigen.
Het bestuur heeft als doel het organiseren van activiteiten die kaderen in het clubdoel en de effectieve uitvoering van deze. Er zijn voor de bestuursleden geen vergoedingen, noch voordelen van enige aard anders dan deze voor de leden. Naar verantwoordelijkheid toe staan de bestuursleden op de zelfde lijn als de leden en dragen zij enkel de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen daden.
naar boven

Leden:

Een lid mag zich als lid beschouwen mits het hebben van de leeftijd van 18 jaar op moment van inschrijving, het tijdig mailen van een foto en persoonlijke gegevens (deze worden enkel gebruikt om clubactiviteiten te communiceren enz.) , het ondertekenen van het clubreglement, de betaling van het lidgeld en de aanvaarding door het bestuur. Door zijn lidmaatschap en ondertekening van het reglement aanvaard het lid het reglement in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest.
Onzedelijk gedrag of het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping van het lidmaatschap leiden.
Het bestuur kan steeds een maximum aantal leden bepalen of bepalen dat gedurende een periode geen nieuwe leden kunnen worden opgenomen. Momenteel bedraagt het maximale aantal leden 50. Er is een lijst met aspirant-leden bij de voorzitter gekend en ze staat ook op onze website. Deze lijst werkt puur chronologisch in functie van het moment van inschrijving.
Om personen op deze lijst de kans te geven om een actief lid te worden zal het bestuur leden die een heel jaar geen enkele clubactiviteit en tasting hebben bijgewoond niet toestaan hun lidmaatschap te vernieuwen tenzij hiervoor een heel goede reden aangevoerd kan worden. Deze leden mogen zich wel terug op de wachtlijst laten zetten.
naar boven

Lidgeld:

Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december van dat zelfde jaar.
Het lidgeld wordt door het bestuur bepaald in functie van de te verwachten werkingskosten. Het bedrag van het lidgeld wordt steeds begin december van de maand voorafgaande aan het betreffende jaar bekend gemaakt. Vanaf 1 december tot 31 december loopt de inschrijfperiode. Indien er plaatsen vacant zijn kan men ook lid worden in de loop van het jaar. Vanaf 31/08 bedraagt het lidgeld voor de rest van dat jaar de helft van het lidgeld van een heel jaar.
Aan uittredende leden wordt beleefd gevraagd zich zo spoedig mogelijk bekend te maken om zo aspirant leden tijdig te kunnen informeren. Indien leden van het afgelopen jaar hun lidmaatschap niet verlengen door het nodige te doen (het tijdig storten van het lidgeld, dit moet voor 31 december op de clubrekening staan) zal na het verstrijken van de inschrijfperiode (31 december) hun plaats vacant zijn voor aspirant-leden.
naar boven

Inschrijvingsgeld clubactiviteiten:

De prijs van tastings en andere activiteiten voor leden en niet-leden wordt bepaald door het bestuur in functie van kostprijs, vermoedelijk aantal aanwezigen en langetermijnvisie.
naar boven

Materiële en financiële waarden:

Alle overschotten, zowel geldelijke als materiële, zullen als toevallig beschouwd worden en zullen steeds op termijn terugvloeien naar de leden in de vorm van verlaagde inschrijvingsgelden of gratis drams op clubactiviteiten. Uitstappende of geschrapte leden kunnen hier in geen geval aansprak op maken. Er kan ook geen enkele schadeloosstelling geclaimd worden voor vrijwillig aangekochte clubkleding of al betaalde lid- of inschrijfgelden. Puur om de werking van de club mogelijk te maken is er steeds een onbepaald vlottend activa aanwezig, namelijk om clubkleding en dergelijke voor te financieren. De toevallige aanwezige waarden zijn steeds voor alle leden in te kijken op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De rekeningen worden beheerd door de penningmeester en de ondervoorzitter.
Voor kosten gemaakt door (bestuurs)leden ten behoeve van de werking van de club moet er steeds een kasticket of officieel document aan de penningmeester overhandigd worden.
naar boven

Deelname activiteiten en tastings:

Elk lid krijgt in het begin van elk jaar een activiteiten programma. De persoonlijke uitnodiging voor tastings en andere clubactiviteiten wordt in principe minstens 3 weken op voorhand verstuurd. Ieder lid engageert zich ertoe om tijdig op de geplande activiteiten in te schrijven en aanwezig te zijn. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op de clubrekening.
Zoals door alle leden geweten zijn er meer leden dan beschikbare plaatsen op tastings.
Na het uitsturen van uitnodigingen voor tastings krijgen leden 7 dagen ‘voorsprong’ op niet-leden om in te schrijven. Na die periode wordt de uitnodiging ook naar niet-leden verstuurd en geldt de regel van volgorde van inschrijving.
Het inschrijfgeld moet 3 dagen voor de tasting op de clubrekening staan. Daarna kan alleen nog telefonisch of per email (naar Ferdi) ingeschreven worden op voorwaarde dat de tasting niet volzet is. Een hapje kan dan niet gegarandeerd worden omdat wij hapjes 2 dagen op voorhand moeten bestellen.
Zonder voorafgaande kennisgeving of betaling wordt niemand op de tasting toegelaten!
Is een tasting volzet dan geldt de volgorde van inschrijving door overschrijving. Leden of niet-leden die te laat waren krijgen het inschrijfgeld teruggestort.
Het tijdig aanwezig zijn op activiteiten en op tastings in het bijzonder is essentieel daar de club gebruik mag maken van de tastingruimte van Drankenshop Broekmans en uit respect voor de gastspreker en andere ingeschreven leden. Als je door uitzonderlijke omstandigheden wat later gaat aankomen wordt verwacht dat je een bestuurslid waarschuwt zodat er kan afgesproken worden wat je dient te doen als je aankomt.
Leden die om welke reden dan ook hun inschrijving voor een tasting willen herroepen en hun inschrijfgeld terug wensen kunnen dit tot 48 uur voor de aanvang van de tasting, vanaf minder dan 48 uur voor de tasting zal er geen teruggave van het inschrijfgeld mogelijk zijn en ontvangt men de samples na bijbetaling van de kost voor de sampleflesjes.
Leden die ingeschreven hebben maar niet aanwezig kunnen zijn mogen er ook voor kiezen de whisky’s te ontvangen in sampleflesjes, en dit voor de oorspronkelijke inschrijfprijs indien men zijn absentie 48 uur op voorhand laat weten. De waarde voor het hapje kan dan gebruikt worden voor de sampleflesjes. Wij vragen een correct en stipt gedrag van onze leden daar er flink wat werk kruipt in het voorbereiden van een tasting.
Wie zijn absentie dus niet of te laat meld dient O,5€ per whisky bij te betalen op de clubrekening en zal dan zijn whisky’s in sampleflesjes ontvangen. Het voorziene hapje wordt dan als verloren beschouwd.
Indien flessen door Clubleden aan dramprijs in een tasting gelaten worden kan de eigenaar van de flessen beslissen hoeveel drams er uit iedere fles mogen verkocht worden. Dit kan impliceren dat het aanwezige aantal deelnemers lager kan zijn dan de maximum capaciteit of dat er geen sampleflesjes afgevuld worden.

Dit reglement blijft van kracht op de ondergetekende voor de jaaroverbruggende duur van zijn lidmaatschap.

printversie

naar boven