Clubreglement

printversie

Doel:

Het doel van de club is het organiseren van een samenkomen van gelijkgezinden om samen onze theoretische en praktische kennis over whisky uit te breiden. De club is verder commercieel, sociaal en politiek neutraal.

Alcohol en de wet:

De geserveerde whisky is als studiemateriaal te beschouwen en de tasting mag in geen opzicht als een op consumptie gerichte drankgelegenheid beschouwd worden. Ieder lid is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en zijn effecten en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door zeer gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van eigen fysieke mogelijkheden. Ieder lid verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig of beter nog door het voorzien van een BOB. Wij herinneren onze leden aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap. Wij wensen ook duidelijk te stellen dat de club, noch haar leden op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering owv het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van intoxicatie. Er is dus geen verzekering van de club, noch voor schade aan leden , noch voor schade aan derden. Met andere woorden ieder lid is voor 100% zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke daden. Door het ondertekenen van dit reglement geeft ieder lid aan dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig mag beschouwd worden. Noch de club , noch het bestuur, noch andere leden kunnen aansprakelijk gesteld worden . Iedere deelname aan een activiteit is op eigen risico. Ieder lid verklaart zich hier me akkoord door het onderschrijven van dit reglement. Ieder niet lid dat inschrijft op een clubactiviteit verklaart zich hier mee akkoord door het inschrijven op een clubactiviteit waarbij er verwezen wordt naar dit reglement op de club-website. Het reglement zal ook steeds ter inzage liggen op iedere club-activiteit.
naar boven

Verantwoordelijkheid:

Ieder lid draagt dus steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon. Door het ondertekenen van dit reglement verklaart ieder lid ook dat het bestuur zijn aansprakelijkheid enkel is het effectief presteren van de geafficheerde tasting. Het vervoer van en naar, en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en haar bestuur. Indien leden van de club elkander buiten de officiële activiteiten ontmoeten is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden. De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.
naar boven

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een well dressed dram master, een webmaster, een secretaris, een chef Catering en een adviseur. Het bestuur beslist zelf over het aantal bestuursleden en hun mandaten. Bestuurlijke beslissingen kunnen enkel genomen worden op een bestuursvergadering waar meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Voorstellen worden aanvaard mits een meerderheidsgoedkeuring van de aanwezigen. Het bestuur heeft als doel enkel het organiseren van activiteiten die kaderen in het club-doel en de effectieve uitvoering van deze. Er zijn voor de bestuursleden geen vergoedingen, noch voordelen van enige aard anders dan deze voor de leden. Naar verantwoordelijkheid toe staan de bestuursleden op de zelfde lijn als de leden en dragen zijn de verantwoordelijkheid enkel voor zijn/haar eigen daden.
naar boven

Leden:

Een lid mag zich als lid beschouwen mits het hebben van de leeftijd van 18jaar op moment van inschrijving , het tijdig mailen van een foto, het ondertekenen van het clubregelment, de betaling van het lidgeld en de aanvaarding door het bestuur. Door zijn lidmaatschap en ondertekening van het reglement aanvaard het lid het reglementen in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook. Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest. Onzedelijk gedrag of het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping van het lidmaatschap leiden. Het bestuur kan steeds een maximum aantal leden bepalen of bepalen dat gedurende een periode geen nieuwe leden kunnen worden opgenomen. Momenteel bedraagt het maximale aantal leden 50. Er is een lijst met aspirant-leden bij de voorzitter gekend. Deze lijst werkt puur chronologisch ifv het moment van inschrijving.
naar boven

Lidgeld:

Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar van 1 januari tem 31 december van dat zelfde jaar. Het lidgeld wordt door het bestuur bepaald in functie van de te verwachten werkingskosten. Het bedrag van het lidgeld wordt steeds begin december van de maand voorafgaande aan het betreffende jaar bekend gemaakt. Vanaf december tot 15 januari loopt de inschrijvingsperiode. Indien er plaatsen vacant zijn kan men ook lid worden in de loop van het jaar. Vanaf 31/08 bedraagt het lidgeld voor de rest van dat jaar de helft van het lidgeld van een heel jaar. De partner van een lid kan steeds deelnemen aan een activiteit aan de zelfde prijs als een lid zonder zelf lidgeld te betalen. Indien de tasting in de eerste zeven dagen volzet zou zijn door leden zal die partner als niet lid zijn/haar plaats moeten afstaan aan een betalend lid dat in de eerste 7 dagen heeft ingeschreven. Aan uittredende leden wordt beleefd gevraagd zich zo spoedig mogelijk bekend te maken om alzo aspirant leden tijdig te kunnen informeren. Indien leden van het afgelopen jaar hun lidmaatschap niet verlengen door het nodige te doen (het tijdig storten van het lidgeld) zal na het verstrijken van de inschrijvingsperiode (15 januari) hun plaats vacant zijn voor aspirant-leden.
naar boven

Inschrijvingsgeld clubactiviteiten:

De prijs van tastings en andere activiteiten voor leden en niet leden wordt bepaald door het bestuur in functie van kostprijs, vermoedelijke aantal aanwezigen en langetermijnvisie. Dit reglement blijft van kracht op de ondergetekende voor de jaaroverbruggende duur van zijn lidmaatschap.
naar boven

Materiële en financiële waarden:

Alle overschotten zowel geldelijke als materiële zullen als toevallig beschouwd worden en zullen steeds op termijn terugvloeien naar de leden in de vorm van verlaagde activiteit-inschrijvingsgelden of gratis drams op clubactiviteiten. Uitstappende of geschrapte leden kunnen hier in geen geval aansprak op maken. Er kan ook geen enkele schadeloosstelling geclaimd worden voor vrijwillig aangekochte clubkleding of reeds betaalde lid- of inschrijvingsgelden. Puur om de werking mogelijk te maken is er steeds een onbepaald vlottend activa aanwezig, nl om clubkleding ed voor te financieren. De toevallige aanwezige waarden zijn steeds voor alle leden in te kijken op de jaarlijkse algemene ledenvergadering . De rekeningen worden beheerd door de penningmeester en de chef catering. Voor kosten gemaakt door (bestuurs)leden ten behoeve van de werking van de club moet er steeds een kasticket of officieel document aan de penningmeester overhandigd worden.
naar boven

Praktisch:

Ieder lid engageert er zich toe om tijdig op de geplande activiteiten in te schrijven en aanwezig te zijn. Zoals door alle leden geweten zijn er meer leden dan beschikbare plaatsen op tastings. Indien leden niet ingeschreven zijn owv te laat in functie van de beschikbare plaatsen of totaal niet ingeschreven zullen deze hoe dan ook niet toe gelaten kunnen worden op het moment van de tasting zelf. Dit zeker voor leden die in de veronderstelling waren wel ingeschreven te hebben maar geen overschrijving kunnen aantonen, daar er anders een onfaire situatie zou ontstaan tegenover de leden die wel tijdig hun inschrijving deden , maar te laat waren voor het beschikbare aantal plaatsen. Het tijdig aanwezig zijn op activiteiten en tastings in het bijzonder is essentieel daar de club gebruik mag maken van de tastingruimte van Drankenshop Broekmans en uit respect voor de gastspreker en andere ingeschreven leden. Er is tevens geen telefonisch contact mogelijk van zodra de leden naar de benedenverdieping zijn. Tastings vatten normaliter aan om 20u00, wij vragen iedereen dan ook om tenlaatste om 20u00 aanwezig te zijn. Leden die om welke reden dan ook hun inschrijving voor een tasting willen herroepen en hun inschrijvingsgeld terug wensen kunnen dit tot 48u voor de aanvang van de tasting, vanaf minder dan 48 hr voor de tasting zal er geen teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk zijn en ontvangt men de samples na bijbetaling van de kost voor de sampleflesjes. Leden die ingeschreven hebben maar niet aanwezig kunnen zijn kunnen toch de whisky’s ontvangen in sampleflesjes , en dit voor de oorspronkelijke inschrijvingsprijs indien men zijn absentie 48u op voorhand laat weten. De waarde voor het hapje kan dan gebruikt worden voor de sampleflesjes. Wij vragen een correct en stipt gedrag van onze leden daar er flink wat werk kruipt in het voorbereiden van een tasting. Wie zijn absentie dus niet of te laat meld dient O,5€per whisky bij te betalen op de clubrekening en zal dan zijn whisky’s in sampleflesjes ontvangen. Het voorzien hapje is als verloren beschouwd. Indien flessen door Clubleden aan dramprijs in een tasting gelaten worden kan de eigenaar van de flessen beslissen hoeveel drams er uit iedere fles mogen verkocht worden. Dit kan impliceren dat het aanwezige aantal leden lager kan zijn dan de maximum capaciteit of dat er geen sampleflesjes afgevuld worden. Dit reglement blijft van kracht op de ondergetekende voor de jaaroverbruggende duur van zijn lidmaatschap.

printversie

naar boven